Cơ cấu tổ chức – JOVITA
  • Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

 

II. Thành phần chính của công ty

Ông Trịnh Kiên - Chủ Tịch

Ông Nguyễn Xuân Cương – Giám Đốc

Ông Hideyuki Shidou – Chuyên Gia Cố Vấn Sản Xuất

Ông Trần Ngọc Châu – Phó Giám Đốc Sản Xuất

02873030248